O nas

Kdo smo P&S Group

P&S GROUP je eden vodilnih ponudnikov storitev vrednotenja podjetij in finančnega svetovanja v Sloveniji ter eden najhitreje rastočih v Jugovzhodni Evropi. Od ustanovitve leta 1989 smo neprestano širili obseg svojega poslovanja, tako da danes ponujamo tudi finančno in poslovno prestrukturiranje, storitve v okviru postopkov prostovoljnih in prisilnih poravnav, neodvisne poslovne preglede, strateško svetovanje, upravljanje z učinkovitostjo poslovanja in pravno svetovanje.

Naše storitve ponujamo z namenom maksimiranja premoženja lastnikov za naše stranke, investitorje in partnerje, za katere smo postali most med vzhodom in zahodom.

Danes P&S Group zaposluje 14 strokovnjakov, ki se lahko spopadejo z vsako še tako zahtevno nalogo.

Naša primarna področja delovanja so Slovenija, Jugovzhodna Evropa, Romunija, Bolgarija in Ukrajina, kjer lahko kar najbolje uporabimo naše poglobljene izkušnje glede delovanja tranzicijskih ekonomij. Dodatno pa smo uspešno zaključili tudi številne projekte v Italiji, Avstriji, Španiji, Veliki Britaniji in Združenih državah.

Odgovorni za naše storitve

DEAN MIKOLIČ
Ustanovitelj in direktor

Finančno svetovanje, M&A, NPL-ji, prestrukturiranje in vrednotenje podjetij

ALEKSANDRA VUKOVIĆ KAČAR
Glavna pravna svetovalka

Pravno svetovanje

TOMAŽ BUKOVAC
Samostojni svetovalec

Finančno svetovanje in M&A

Naše družbe

P&S Group je med vodilnimi podjetji v Sloveniji in eno od hitro rastočih v Jugovzhodni Evropi na področju vrednotenja podjetij in svetovanja pri prodajah in nakupih podjetij.

 • P&S CAPITAL Slovenia
 • P&S CAPITAL Romania
 • P&S CAPITAL Bulgaria
 • P&S BUSINESS SOLUTIONS Slovenija
 • P&S CONSULTING Slovenija
 • P&S EAST GROWTH Luxembourg
 • P&S GROWTH S.C.A. Luxembourg

Preberi več

Zgodovina podjetja

 1. 1989
  Ustanovitev in razvoj podjetja

  Podjetje P&S CAPITAL je bilo ustanovljeno jeseni leta 1989 kot eno prvih svetovalnih podjetij v Sloveniji. Pred ustanovitvijo je večina lastnikov že sodelovala pri projektu Svetovne banke "Yugoslav Financial Sector Review".

 2. 1989
  Ocenjevanje vrednosti podjetij,nepremičnin in opreme

  Strokovnjaki podjetja P&S CAPITAL smo že v letu 1989 izdelali oceno vrednosti podjetja Belinka za namen prodaje tujemu strateškemu investitorju, kar je bila prva ocena vrednosti podjetja v Sloveniji. Tudi v naslednjih letih je ocenjevanje vrednosti podjetij, nepremičnin in opreme predstavljalo pomembnejši del dejavnosti. Že v začetnem obdobju je bila večina ocen vrednosti slovenskih podjetij izdelana za namen prodaje tujim strateškim investitorjem.

 3. 1989
  Sodelovanje z domačimi in tujimi finančnimi institucijami

  Od vsega začetka smo razvijali različne metode in modele analiz poslovanja ter ocenjevanja vrednosti slovenskih podjetij, v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in tujimi svetovalci. Kjer je bilo le mogoče, smo izhajali iz sodobnih modelov in metod, ki so se že standardno uporabljale v gospodarsko razvitih državah ter pri tem največ napora vlagali v njihovo vsebinsko logično prilagoditev slovenskim posebnostim. Zaradi posebnosti slovenskega računovodstva v preteklosti, so naši finančni strokovnjaki razvili program za reklasifikacijo izkazov poslovanja v mednarodno primerljivo obliko in njihov preračun v stalne cene.

 4. 1991
  Licence za vrednotenje podjetij, sooblikovanje slovenskega sistema ocenjevanja vrednosti

  Ocenjevalci vrednosti podjetij v P&S CAPITAL smo med prvimi v Sloveniji pridobili licence za vrednotenje podjetij, licence za vrednotenje nepremičnin ter licence za vrednotenje strojev in opreme, ki jih je podeljevala takratna Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo. Naši strokovnjaki so v tem obdobju pridobili tudi naziv stalni sodni izvedenec in cenilec za ekonomijo in računovodstvo – specializacija: cenitev podjetij in stvarnega premoženja podjetij ter financ. Zaradi strokovnega dela in številnih izkušenj smo sodelovali pri oblikovanju slovenskega sistema ocenjevanja vrednosti podjetij in bili kot predavatelji vključeni v sistem izobraževanja slovenskih ocenjevalcev vrednosti podjetij. Predavali smo na CISEF-u v okviru Ekonomske fakultete, na Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, CEEPN-u (Central & Eastern European Privatization Network) in na Slovenskem inštitutu za revizijo.

 5. 1991
  Svetovanje pri pre-strukturiranju podjetij

  Na osnovi številnih izkušenj s področja vrednotenja smo v P&S CAPITAL storitve svetovanja razširili na izdelavo skrbnih pregledov poslovanja podjetij in na svetovanje pri prestrukturiranju slovenskih podjetij. Tako smo bili kot strokovnjaki vključeni v projekt prestrukturiranja podjetij, ki so leta 1992 prišla v last tedanjega Sklada RS za razvoj. Zaposleni smo sodelovali tudi pri ocenah perspektivnosti slovenskih podjetij za projekt EBRD "Special Restructuring Program in Slovenia" ter pri projektu Svetovne banke in CEEPN-a v Latviji kot svetovalci latvijski agenciji za privatizacijo.

 6. 1992
  Lastninsko preoblikovanje podjetij

  V obdobju lastninjenja slovenskih podjetij se je hkrati bistveno povečal obseg poslovanja na področju ocenjevanja vrednosti podjetij za namen privatizacije. Hkrati smo v tem obdobju strokovnjaki P&S CAPITAL svetovali mnogim večjim slovenskim podjetjem pri postopkih privatizacije.

 7. 1993
  Licence za vrednotenje pri Slovenskem inštitutu za revizijo

  S prenosom organizacije ocenjevalcev na Slovenski inštitut za revizijo smo ocenjevalci podjetja P&S CAPITAL med prvimi v Sloveniji uspeli pridobiti tudi licence za naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki jih je začel podeljevati inštitut in se tako vpisati v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 8. 1994
  Upravljanje premoženja pooblaščenih investicijskih družb

  Že v začetnem obdobju privatizacije smo ustanovili in postali večinski lastniki tretje največje družbe za upravljanje investicijskih skladov ATENA in njenih pooblaščenih investicijskih družb ter ustanovitelji in lastniki družbe za upravljanje CERTIUS in njenih pooblaščenih investicijskih družb. Osnovna dejavnost družb je bila zbiranje lastninskih certifikatov od prebivalstva, menjava zbranih certifikatov za delnice in deleže podjetij, ki so bila ponujena v prodajo na dražbah Slovenske razvojne družbe d.d. Aktivno smo sodelovali pri vodenju, upravljanju in oblikovanju portfelja v vseh omenjenih investicijskih družbah.

 9. 1998
  Razvoj programskih orodij za podporo pri finančnem načrtovanju

  Potrebe finančnikov in drugih vodilnih delavcev po ustrezni podpori pri sprejemanju odločitev in pripravi poslovnih načrtov so P&S CAPITAL spodbudile k razvoju lastnih programskih orodij za finančno načrtovanje, ki jih danes uporabljajo številna ugledna slovenska podjetja. Poleg strokovnega znanja so bile vodilo razvoja teh programov izkušnje, pridobljene pri načrtovanju za potrebe vrednotenj in pri svetovanju ob uvajanju celovitih sistemov finančnega načrtovanja v podjetjih, saj smo do takrat namreč svetovali že več kot 40 podjetjem pri finančnem načrtovanju, upravljanju s kratkoročnimi sredstvi in obveznostmi, optimiranju finančne politike in pri uporabi sodobnih tehnik upravljanja (EVA, ABC, ABM, itd.).

 10. 1999
  Nove storitve

  V naslednjih letih smo pomembno razširili obseg svojega poslovanja. Naši strokovnjaki tako že vrsto let uspešno svetujejo številnim strankam pri nakupih, prodajah, prevzemih in združitvah podjetij, finančnem in vsebinskem prestrukturiranju, pri oblikovanju strateških in poslovnih načrtov ter upravljanju finančnih sredstev.

 11. 1999
  Prevzemi in združitve

  V času globalizacije in konsolidacije v številnih panogah, smo uspešno izvedli vrsto projektov pri nakupih, prodajah, prevzemih in združitvah podjetij v panogah telekomunikacije, trgovine na drobno in debelo, proizvodnji hrane, trgovini z naftnimi derivati, proizvodnji pijač, transportni dejavnosti, proizvodnji feritov in kemiji. Opravili smo skrbne preglede poslovanja podjetij (due diligence) ter vrednotenje podjetij, ki so jih slovenska podjetja prevzela v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji in Črni Gori. Naši izkušeni strokovnjaki svetujejo strankam pri vseh postopkih prevzema oziroma združitve, vključno pri integracijskih postopkih podjetij po izpeljanem prevzemu oziroma združitvi. Pri vseh postopkih kapitalskih povezav se največja pozornost posveča povečanju vrednosti za delničarje ter odkrivanju tveganj in priložnosti.

 12. 1999
  Finančno in vsebinsko prestrukturiranje

  Poleg navedenega smo bili svetovalci P&S CAPITAL aktivno vključeni v finančna in vsebinska prestrukturiranja podjetij v trgovini na drobno in debelo, proizvodnji hrane in v transportni dejavnosti. Z namenom krepitve tržnega položaja in povečevanja vrednosti za delničarje, smo svetovali tudi pri oblikovanju strategij številnih slovenskih podjetij.

 13. 2005
  Skupina P&S Group - širitev poslovanja na tuje trge

  Na podlagi izkušenj, ki smo si jih pridobili v obdobju dolgoletnega dela, naših številnih referenc in na podlagi rednega spremljanja in analiziranja dogajanj na evropskih in svetovnih finančnih trgih, preko svojih hčerinskih podjetij P&S CAPITAL v Bolgariji, Romuniji in Ukrajini, aktivno delujemo tudi na trgih Jugovzhodne Evrope. Podjetja, združena pod skupno blagovno znamko P&S Group, nudijo storitve svetovanja pri transakcijah s podjetji v Bolgariji, Romuniji in Ukrajini, trge Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne Gore, Makedonije, Kosova in Albanije pa pokrivamo iz matičnega podjetja P&S CAPITAL v Ljubljani.

 14. 2006
  Private equity sklad

  Hkrati z ustanovitvijo podjetij P&S CAPITAL v tujini, smo z namenom vlaganja in upravljanja naložb private equity skladov, ki v zadnjih letih močno pridobivajo na pomenu, v Luksemburgu ustanovili družbo za upravljanje in private equity sklad P&S East Growth Luxembourg SICAR. Večji del zbranih sredstev smo vložili v večinske poslovne deleže srednje velikih podjetij v Bolgariji, Romuniji in Ukrajini, s ciljem razvoja teh podjetij in nato donosnega izhoda iz teh naložb. Za upravljanjem private equity skladov smo se odločili, ker P&S ni imel dovolj svojega kapitala za izpeljavo večih nakupov v ciljni regiji.

 15. 2006
  Sistemi za podporo odločanju Cognos in aplikacija PRO-F

  V podjetju P&S Group smo svoje znanje s področja finančnega svetovanja in strateškega načrtovanja ter kontrolinga uspeli učinkovito dopolniti z izvedbo sistemov za podporo odločanju Cognos, ki je vodilni svetovni ponudnik programskih rešitev s področja načrtovanja in konsolidacije ter spremljanja in analiziranja poslovanja podjetja. Programske rešitve nudijo podlago in povezujejo vse elemente celovitega sistema upravljanja uspešnosti in učinkovitosti (Corporate Performance Management – CPM). Podjetjem omogočajo izboljšanje učinkovitosti in usmerjanje podjetja v vseh segmentih delovanja, od načrtovanja poslovanja do merjenja in spremljanja ter poročanja in analiziranja. Na osnovi Cognos platforme smo razvili aplikacijo PRO-F. Prednost aplikacije PRO-F je, da ima sedaj podjetje na voljo aplikacijo za načrtovanje, ki je odprta za morebitne prilagoditve in nadgradnje, v skladu z zahtevami in potrebami poslovanja.

 16. 2007
  Svetovanje pri izboljšanju poslovanja podjetij

  Z intenzivno rastjo svetovnega gospodarstva, ki ga je nato v letu 2008 zajela ena največjih finančnih in gospodarskih kriz, vodilni v številnih podjetjih iščejo načine za uspešnejše poslovanje. Tovrstnim strankam oplemenitimo poslovanje s ponudbo širokega spektra sodobnih elementov svetovanja ter praktičnih rešitev, ki jih sproti prilagajamo potrebam posameznega podjetja. Uspešno svetujemo na področju strateškega svetovanja, prestrukturiramo podjetja, izdelamo kratkoročne in dolgoročne finančne načrte na principu oblikovanja optimalnih finančnih politik ter svetujemo pri prostovoljnih in prisilnih poravnavah.

 17. 2008
  Širitev na ukrajinski trg

  Zaradi velikega potenciala Ukrajine smo se odločili, da leta 2008 ustanovimo P&S CAPITAL Ukrajina z namenom izvajanja transakcijskih storitev in svetovanja ukrajinskim podjetjem pri prevzemih, prodajah in nakupih. Preko hčerinske družbe smo tudi pričeli s postopki za ustanovitev družbe za upravljanje P&S Asset Management Ukrajina, ki je začela delovati v letu 2009.

 18. 2010
  Prenos dejavnosti na novo podjetje P&S POSLOVNE REŠITVE

  Večletno sodelovanje z različnimi poslovnimi partnerji, sposobnost združevanja strokovnih in poslovnih znanj s pragmatičnim pristopom na vseh ravneh poslovanja, razvoj lastnih metodologij ter uporaba sistemov za podporo odločanju, je spodbudilo k ustanovitvi podjetja P&S POSLOVNE REŠITVE, na katero smo prenesli dejavnost upravljanja z učinkovitostjo poslovanja podjetij. Strankam ponujamo širok nabor storitev za izboljšanje poslovanja na vseh ravneh. Izkušnje so nas namreč naučile, da podjetja danes potrebujejo celovite rešitve, ki pogosto presegajo okvire finančnega svetovanja, zato smo naše storitve nadgradili s svetovanjem na področju informacijske tehnologije.

 19. 2011
  Investicijsko svetovanje in upravljanje investicijskih skladov

  Kot pomemben del dejavnosti upravljanja naložb opravljamo tudi investicijsko svetovanje institucionalnim investitorjem in posameznikom s ciljem ohranjanja in povečevanja njihovega premoženja. V okviru te dejavnosti je naš poslovni partner ekipa svetovalcev pod vodstvom Yevhena Pentsaka, svetovno znanega strokovnjaka za upravljanje premoženja z več kot desetimi leti mednarodnih izkušenj. Yevhen je tudi vodja magistrskega študija za bančništvo in poslovne finance v okviru poslovne šole Kyiv Mohyla Business School in ima doktorski naziv iz upravljanja premoženja in inženirstva pri Lausanne University in Swiss Finance Institute. V Ukrajini pa imamo tudi družbo za upravljanje skladov, ki upravlja številne sklade z različnimi investicijskimi politikami, kar omogoča strankam diverzifikacijo.

1700

Uspešnih projektov

30

let izkušenj

Prilagajamo metodologije
iz Zahodnega sveta posebnostim naših ciljnih trgov.

Reference

 • All
 • IT reference
 • Pravne storitve
 • Prestrukturiranje
 • Skrbni pregledi
 • Strateško svetovanje
 • Svetovanje pri transakcijah
 • Vrednotenje
 
Abanka
ACH
Adria Airways
Adria Airways tehnika
Adria Oil
Agroind Vipava 1894 Vipava
Agroruše
AHA Group
Akrapovič
Alterna distribucija
Arex
Atlantic Grupa
Avtera
BAWAG
Bohinj ECO Hotel
BTC
Calcit
Ceneje.si
Cimos
Controlmatik
D.S.U.
Delo prodaja
DG69
DUTB
DZS
El-tec Mulej
Elan
Elan Motorni Brodovi
Euro-Petrol
Fotona
Gas Oil
Golf Arboretum
Gorenje
Gorenje surovina
Gostol-Gopan
Grafika Soča
Grupa Rivijera Šibenik
HSE
Inos-balkan
Intereuropa
Istrabenz
Itw Metalflex
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja
KD GROUP
Kemomed
Kograd Igem
Koto
M&Sillosi
Marifarm
Memo Ab
Menina
Mercata
Mestni plinovodi Koper
Metronik
MLM
Nama
NLB
Palma Pur
Paloma
Pekarna Grosuplje
Perftech
Petrol
Pivovarna Laško
Pivovarna Union
Plinarna Maribor
PowerNet
Pristanišče Bar in CTGC JSC Bar
PSZ, poslovni sistem
Publicus
Retal
Rident Group
RIKO
Robotika Kogler
Sagax
Sanofi aventis
Sanolabor
SDH
Semenarna Ljubljana
SID – Prva kreditna zavarovalnica
Sistemska Tehnika
SKB
SKB Leasing
Skupina Helios
Skupina Litostroj Power
Slopak
Slovenijales trgovina
Slovenski državni gozdovi
Studio Proteus
Sun Roller
Svea
TE-TOL
Telekom Slovenije
Telemach
Terme Čatež
Tink trgovina
Tuš
Union hoteli
Unistar
Upravljane Piran
Veplas
Zavarovalnica Triglav
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Žičnice Vogel Bohinj
Žito