Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Splošne določbe

Družbe P&S CAPITAL d.o.o., P&S SVETOVANJE d.o.o. in P&S POSLOVNE REŠITVE d.o.o. (v nadaljevanju P&S) se zavedajo pomembnosti varovanja osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani.

Ta Izjava o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Izjava) je sestavni del Splošni pogojev uporabe spletnega mesta P&S (v nadaljevanju: splošni pogoji) in skupno predstavljata en dokument. Izjava vsebuje informacije o zbiranju osebnih podatkov uporabnikov na spletnih straneh v okviru domene p-s.com (v nadaljevanju: spletno mesto P&S), opis storitev, ki jih upravlja P&S ter informacije o obdelavi in varstvu zbranih osebnih podatkov uporabnikov.

P&S si kot upravljavec spletnega mesta P&S pridržuje pravico, da brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov Izjavo občasno dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo. Skladno z navedenim, vam svetujemo, da Izjavo periodično pregledujete in se na ta način seznanjate z vsakokrat veljavno verzijo Izjave. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta P&S pomeni, da se z Izjavo in njenimi dopolnitvami in posodobitvami strinjate.

 

Piškotki in dnevniške datoteke spletnega strežnika

Spletno mesto P&S uporablja piškotke z namenom zagotoviti pravilno delovanje storitev in boljšo uporabnikovo izkušnjo. P&S spoštuje vašo zasebnost in se obvezuje, da bo podatke uporabnikov varoval v skladu z veljavno zakonodajo (Zakonom o elektronskih komunikacijah; Ur. l. RS, št. 109/2012 s spremembami in dopolnitvami; ZEKom-1).

Piškotki so majhne podatkovne enote, ki nam omogočajo primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev, razumevanje, kako uporabljajo našo spletno stran, in ki nam posredujejo podatke, s katerimi lahko naredimo prihodnji obisk spletne strani bolj prijeten in učinkovit. Kot uporabnik spletnega mesta P&S lahko piškotke kadarkoli sprejmete ali jih zavrnete. Če ne želite sprejemati piškotkov, nastavite svoj brskalnik tako, da izbriše vse piškotke s trdega diska računalnika, jih blokira ali vas opozori, preden se piškotek shrani na disk. Če ne želite spremeniti uporabe piškotkov, preprosto nadaljujte na spletno mesto P&S.

 

Obisk spletnega mesta P&S

Ob vsakem obisku Spletnega mesta P&S se samodejno shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika, ki vključujejo tehnične podatke (npr. IP številka naprave, s katero uporabnik dostopa na spletno mesto, datum in ura dostopa, operacijski sistem in različica brskalnika, ki ga uporablja, in ostali tehnični podatki).

Ti tehnični podatki se uporabljajo za merjenje in izboljšanje učinkovitosti spletnega mesta, za pomoč pri ugotavljanju težav s strežnikom, za upravljanje spletnega mesta, za ugotovitev obstoja prometa na spletnem mestu. P&S si pridržuje pravico, da tako zbrane podatke (zlasti podatek o IP naslovu) združi z osebnimi podatki uporabnika, ki podatke posreduje preko spletne strani.

Dnevniške datoteke se hranijo do 14 mesecev, nato se brišejo.

 

Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov

P&S kot upravljavec uporablja in obdeluje le osebne podatke tistih uporabnikov, ki osebne podatke posredujejo ob prijavi na delovno mesto P&S, in sicer v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji na področju delovnega prava, prava varstva osebnih podatkov ter elektronskega komuniciranja in elektronskega podpisovanja.

Skladno z veljavno zakonodajo, lahko P&S obdeluje osebne podatke, če je za obdelavo osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev mora biti podana z jasnim pritrdilnim dejanjem, ki mora odražati prostovoljen, specifičen, ozaveščen in nedvomen izraz soglasja k obdelavi osebnih podatkov. Osebna privolitev je lahko podana pisno, z elektronskimi sredstvi ali z ustno izjavo. V primeru uporabe spletnega mesta P&S se za takšno osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob prijavi na delovno mesto na spletnem mestu P&S s klikom na prazno okence potrdi, da je seznanjen in se strinja s to Izjavo.

 

Obseg obdelovanja osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z zagotavljanjem storitev uporabniku, in je vezano na osebne podatke uporabnika tako, da so ti avtomatizirano obdelani ali so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje.

P&S zbira in obdeluje le osebne podatke uporabnikov, pridobljene v okviru postopkov prijave na zaposlitev. P&S podatke kandidatov za zaposlitev pridobiva s prijavo preko spletnega mesta P&S. Osebni podatki, ki jih P&S pridobiva so: ime in priimek in e-poštni naslov kandidata, v okviru posredovanih dokumentov (življenjepisa, ipd.) pa tudi druge informacije v zvezi z zaposlitvijo, morebiti tudi podatek o poštnem naslovu in rojstnem datumu kandidata za zaposlitev. Te osebne podatke P&S hrani le za čas obravnave prošnje za zaposlitev in procesa izbire kandidata, dalj časa pa le v primeru izrecne osebne privolitve kandidata za zaposlitev.

P&S ne obdeluje osebnih podatkov oseb, mlajših od 16 let in tudi ne občutljivih osebnih podatkov.

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov upravljavca je izvedba procesa izbire kandidata za delovno mesto, oprava razgovorov in sprejem odločitve o najustreznejšem kandidatu. P&S osebne podatke zbira in nadalje obdeluje le za te namene, pri čemer P&S spoštuje obveznost zbiranja najmanjšega obsega podatkov. P&S zbranih podatkov ne obdeluje na način, ki ni združljiv s tako določenimi nameni.

 

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

P&S pridobiva osebne podatke v okviru procesa zaposlovanja. Ko se uporabnik preko spletnega obrazca, objavljenega na spletnem mestu P&S prijavi na delovno mesto, posreduje P&S osebne podatke, vključno z imenom in priimkom in e-poštnim naslovom. Šteje se, da je uporabnik Spletnega mesta P&S ob prijavi na delovno mesto, s klikom na prazno okence na koncu spletnega obrazca potrdil, da je seznanjen in se strinja s to Izjavo in da podaja osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, zahtevano skladno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi opisane osebne privolitve sme P&S kot upravljavec zbrane osebne podatke obdelovati za namene, definirane v tej Izjavi.

 

Točnost zbranih osebnih podatkov

P&S ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik spletnega mesta P&S je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov. P&S se zavezuje, da bo na podlagi obvestila uporabnika brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v roku 15 (petnajst) dni od prejema pisne zahteve uporabnika izbrisal oziroma popravil vse netočne osebne in kontaktne podatke uporabnika.

 

Pravica uporabnika do preklica privolitve v obdelavo

Uporabnik spletnega mesta P&S, ki je skladno z vsebino te Izjave podal osebno privolitev v uporabo in obdelavo njegovih osebnih podatkov, lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Uporabnik spletnega mesta lahko privolitev prekliče pisno preko elektronskega poštnega naslova kadri@p-s.com. P&S se zavezuje, da bo po prejetju zahteve brez odlašanja ustrezno preprečila nadaljnjo obdelavo in izbrisala osebne podatke uporabnika.

 

Pravica do popravka, dopolnitve, dostopa do, izbrisa, omejitve obdelave, in prenosljivosti osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli P&S posreduje zahtevo, da popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim oziroma, da skladno z nameni obdelave osebnih podatkov zahteva dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov. Za namen dopolnitve lahko uporabnik P&S predloži dopolnilno izjavo.

Uporabnik ima pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. V primeru, da se v zvezi z njim podatki obdelujejo, ima uporabnik pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in informacij. V ta namen P&S uporabniku zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

V primeru obstoja zakonskih razlogov, ima uporabnik pravico zahtevati trajni izbris svojih zbranih osebnih podatkov.

Skladno s pravico o omejitvi obdelave osebnih podatkov lahko uporabnik v zakonsko predvidenih primerih zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov.

Uporabnik ima pravico do prejema svojih lastnih obdelovanih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in berljivi obliki in ima pravico te podatke posredovati drugemu uporabniku.

Zgoraj navedene pravice lahko vsak uporabnik uresniči preko elektronske pošte, z zahtevkom, posredovanim na elektronski poštni naslov kadri@p-s.com. P&S bo pravice uporabnika uresničil brez nepotrebnega odlašanja, in sicer najpozneje v roku 20 (dvajset) dni od prejema pisne zahteve.

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani, to je le za čas obravnave prošnje za zaposlitev in procesa izbire kandidata, dalj časa (za potrebe shranjevanja v arhivu) pa le v primeru posebne, izrecne osebne privolitve kandidata, ki jo P&S pridobi na elektronski poštni naslov kadri@p-s-com. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.

 

Pravica uporabnika do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Uporabnik, ki meni, da P&S v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov krši zakonodajo s področja prava varstva osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pred nadzornim organom (Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana).

 

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

P&S se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov, zbranih na spletnem mestu P&S, brez izrecnega soglasja uporabnika ne bo posredoval tretjim osebam.

P&S se zavezuje, da bo vsakega uporabnika, od katerega je prejel osebne podatke, obvestil o razkritju osebnih podatkom pred prvim razkritju osebnih podatkov drugemu uporabniku. Na zahtevo posameznika, ga bo P&S obvestil tudi o identiteti drugega uporabnika. P&S bo vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporočil vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave, razen če je to nemogoče ali je s tem povezan nesorazmeren napor.

 

Odgovornost P&S in varnost obdelave podatkov

P&S izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za namen zagotovitve in kot dokaz zakonite obdelave zbranih osebnih podatkov.

P&S bo zaradi zagotovitve varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, kot tudi za preprečitev nedovoljenega dostopa do osebnih podatkov, nepooblaščenega uničenja, spreminjanja, izgube ali uporabe osebnih podatkov za namene obdelave, uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe. V primeru obstoja določenih povezav na druge spletne strani na spletnem mestu P&S, ki niso v nikakršni povezavi s P&S, P&S ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako P&S ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov.

Zaradi odprte narave interneta P&S ne more zagotoviti, da se podatki, shranjeni na P&S strežnikih, ali posredovani s strani uporabnika, varni pred nepooblaščenim dostopom. Z uporabo spletnega mesta P&S se strinjate, da razumete in prevzemate ta tveganja.

V primeru, da bi bila varnost osebnih podatkov uporabnikov, ki jih ima P&S v posesti ogrožena, bo P&S uporabnike o tem obvestil v najkrajšem možnem času glede na okoliščine, v kolikor P&S razpolaga z e-poštnim naslovom uporabnika, bo obvestilo posredovano po elektronski pošti.

 

Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Upravljavci osebnih podatkov, pridobljenih v skladu s to izjavo so družbe P&S CAPITAL d.o.o., P&S SVETOVANJE d.o.o. in P&S POSLOVNE REŠITVE d.o.o., ki zbranih osebnih podatkov ne bodo prenašale  na druge družbe, članice P&S Skupine.

Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki registriranih uporabnikov spletnega mesta P&S.

P&S CAPITAL d. o. o.

Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

T: +386 1 234 33 00

F: +386 1 234 33 33

Email: info@p-s.com