V poročilu Evropske komisije »Fiskalne reforme držav članic 2011« javnofinančno tveganje odraža trenutne in bodoče potrebe po financiranju proračuna. Romunija se uvršča okrog povprečja članic EU. Indikator tovrstnega tveganja vzame pod drobnogled raven državnega dolga, delež dolga v BDP, ki zapade v naslednjih dveh letih, zamudne obresti za javni dolg ter proračunski primanjkljaj brez vključenih obresti za že obstoječ dolg. Visok indikator javnofinančnega tveganja sporoča, da je potreben takojšen nabor ukrepov za njegovo obvladovanje. Povprečje tega indikatorja za članice EU je 0,51, Romunija se nahaja okoli povprečja z 0,54, Grčija pa na repu z 1,02, ki ji sledi Italija z 0,88.

Vir: Nineoclock