Vrednotenje nepremičnin in opreme

Vrednotenje nepremičnin in opreme

Občasno predstavlja pomemben del vrednotenja podjetja tudi vrednotenje nepremičnin ali opreme, saj pogosto podjetja razpolagajo s poslovno nepotrebnim premoženjem, ki povečuje vrednost podjetja. Poleg tega je pri vrednotenju likvidacijske ali stečajne vrednosti podjetja potrebno sodelovanje ocenjevalcev vseh treh strok (vrednotenja podjetij, nepremičnin in opreme).

V okviru sodobnih računovodskih standardov morajo podjetja tudi preverjati morebitne slabitve opredmetenih osnovnih sredstev ali pa uporabljajo model poštene vrednosti za ta sredstva.

VREDNOTENJE NEPREMIČNIN IN OPREME, za namen:

  • računovodskega poročanja v skladu z MSRP (ocenitev poštene vrednosti ali preverjanje morebitne slabitve)
  • pridobivanja hipotekarnih posojil
  • prodaje in nakupa na prostem trgu
  • usklajevanja računovodskih evidenc

Sorodne novice

Reference

Elan
Glavni, Vrednotenje
Petrol
Glavni, Pravno svetovanje, Transakcije s podjetji, Vrednotenje