Upravljanje z učinkovitostjo poslovanja

Upravljanje z učinkovitostjo poslovanja

Upravljanje učinkovitosti poslovanja tvorijo metodologije, merila, procesi, programska orodja in sistemi, vsi skupaj s ciljem učinkovitega upravljanja delovanja podjetja. Namen upravljanja učinkovitosti poslovanja je preoblikovanje plana v rezultate in je proces upravljanja strategije podjetja. Upravljanje učinkovitosti deluje kot multiplikator uspeha le, če je prepleten čez vse nivoje podjetja.

Učinkovit sistem kontrolinga je najpomembnejši podporni proces za uspešno poslovanje podjetja in predstavlja ključno podporo vodstvu pri spremljanju in uresničevanju strateških in operativnih ciljev podjetja. Kontroling predstavlja osnovo za upravljanje učinkovitosti vašega poslovanja ter prav tako optimizacijo poslovnih procesov. Naši strokovnjaki vam bodo pomagali pri vzpostavitvi naslednjih glavnih sistemov in procesov kontrolinga:

Planiranje zajema definiranje enega ali več podrobnih planov in je eden od osnovnih procesov za upravljanje z učinkovitostjo podjetja. Skozi proces planiranja podjetje določi cilje, ki jih želi doseči in oblikuje strategijo za dosego teh ciljev. Odvisno od potreb lahko podjetje planira na operativnem in/ali strateškem nivoju. Sodobna informacijska orodja omogočajo enostavno konsolidacijo planov in centralizirano upravljanje s procesom planiranja.

 

Napovedovanje je orodje, s pomočjo katerega lahko na podlagi določenih predpostavk, zgodovinskih podatkov, ter znanja, izkušenj in presoje napovemo gibanje izbranih kategorij v prihodnosti. Običajno napovedovanje poteka na podlagi matematičnega modela, oz. z uporabo uveljavljenih tehnik, kot so npr. eksponentno glajenje, drseče povprečje, regresijska analiza in projekcija trendov.

 

Budžetiranje je proces, v katerem določimo, oz. predvidimo kvantitativne potrebe po virih, kot so število zaposlenih, količina materiala, višina kapitala, obseg zunanjih storitev itd. Budžet za določeno časovno obdobje (npr. mesec ali leto) lahko izdelamo na nivoju podjetja, poslovnih enot, projektov ali za posameznega zaposlenega. Sodobna informacijska orodja, ki jih ponujamo svojim strankam omogočajo enostavno konsolidacijo budžetov in učinkovit nadzor nad porabo virov.

 

Finančna konsolidacija je proces priprave in usklajevanja finančnih informacij matične družbe in odvisnih družb. Rezultat so konsolidirana finančna poročila, ki so namenjena notranjemu in zunanjemu poročanju in omogočajo transparentni pogled nad poslovanjem podjetij v skupini oz. skupine podjetij kot celote. Zaradi pogostih pripojitev novih podjetij in sprememb v lastniških strukturah obstoječih podjetij v skupini predstavlja priprava konsolidiranih poročil, ki vsebujejo točne informacije, velik izziv. Sodobna orodja omogočajo centralno upravljanje s procesom konsolidacije, standardizacijo, avtomatizacijo in enostavno izdelavo končnih poročil za notranje in zunanje uporabnike.

 

Poročanje je proces priprave in objave različnih poročil, ki so lahko namenjena zunanjim uporabnikom, vodstvu in/ali zaposlenim. Poročanje zunanjim uporabnikom je zakonsko predpisano in predstavlja predvsem pripravo različnih finančnih poročil. Poročanje vodstvu je običajno širše, saj so poročila namenjena podpori njihovega dela in predstavljajo osnovo za sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev. Izziv današnjega časa je organizirati velike količine podatkov v sistem, ki zaposlenim zagotavlja eno verzijo resnice, oz. točne informacije ob pravem času.

 
Poleg vzpostavitve temeljnega sistema upravljanja z učinkovitostjo poslovanja, nudimo tudi svetovalne storitve za izboljšanje vašega obstoječega sistema kontrolinga. Z namenom povečanja učinkovitosti poslovanja podjetja in optimizacije poslovnih procesov vam nudimo naslednje storitve:

  • izdelavo ocene obstoječega stanja na področju spremljanja in načrtovanja prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih, pregled računovodstva odgovornosti
  • poenotenje sistemov načrtovanja v različnih oddelkih podjetja, kar omogoča skupno načrtovanje poslovanja celotnega podjetja
  • opredelitev metodologije izračuna dobičkonosnosti posameznih stroškovnih nosilcev
  •  vzpostavitev sistema spremljanja osnovnih sestavin prostega denarnega toka za potrebe operativnega in strateškega odločanja vodstva podjetja
  • poenotenje ključnih kazalnikov uspešnosti v različnih oddelkih, sistematično in transparentno spremljanje uspešnosti poslovanja podjetja
  • vpeljavo sistema uravnoteženih kazalnikov (BSC)

Sorodne novice

Reference

ACH
Glavni, Poslovno svetovanje
BTC
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
DZS
Poslovno svetovanje
NLB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
Riko
Poslovno svetovanje
SKB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje