Prostovoljne in prisilne poravnave

Prostovoljne in prisilne poravnave

V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je bila v postopkih prisilne poravnave podjetja opredeljena posebna vloga pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij, na podlagi katerega je potrebno sodišču pred odločanjem, ko se prične prisilna poravnava podjetja, predložiti tudi poročilo pooblaščenega ocenjevalca. V P&S Group imamo razvito metodologijo in postopke, na podlagi katerih lahko pripravimo poročilo pooblaščenega ocenjevalca v skladu z ZFPPIPP, ki vsebuje mnenje o sledečih zadevah:

      • ali je dolžnik insolventen
      • ali obstaja več kot 50% verjetnost, da bo izvedba finančnega prestrukturiranja privedla do kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti dolžnika
      • ali obstaja več kot 50% verjetnost, da bodo upnikom v primeru prisilne poravnave zagotovljeni ugodnejši pogoji poplačila terjatev kot v primeru uvedbe stečaja

Za potrebe priprave poročila presojamo verjetnost uresničitve predpostavk, na katerih temelji načrt finančnega prestrukturiranja, na osnovi podrobne finančne analize in analize podjetja – dolžnika, analize okolja oziroma panoge ter SWOT analize. Hkrati analiziramo poplačilo terjatev upnikov v prisilni poravnavi glede na poplačilu v stečaju.

Poleg izdelave zakonsko zahtevanega poročila pooblaščenega ocenjevalca svetujemo vodilnim podjetja – dolžnika pri pripravi načrta finančnega prestrukturiranja na osnovi naših obsežnih izkušenj s področja vrednotenja in prestrukturiranja podjetij. Pri teh postopkih, ki se vodijo v fazi prostovoljne ali pa prisilne poravnave podjetja, zasledujemo cilj, da bo zastavljeni načrt prestrukturiranja dejansko uresničljiv. Pri prostovoljnih poravnavah tudi lahko vodimo pogajanja z upniki.

V času gospodarske krize je prisilna poravnava podjetja zelo pogosta, zaradi česar so mnogi upniki v dilemah, kaj storiti s svojimi terjatvami. Takim naročnikom na osnovi ocene perspektivnosti podjetja svetujemo pri oblikovanju strategije in taktike v prisilnih poravnavah s ciljem minimiziranja morebitnih izgub.

p-s.si - prisilne poravnave

Sorodne novice

Reference

ACH
Glavni, Poslovno svetovanje
BTC
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
DZS
Poslovno svetovanje
NLB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
Riko
Poslovno svetovanje
SKB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje