Prostovoljne in prisilne poravnave

Prostovoljne in prisilne poravnave

V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je bila v postopkih prisilne poravnave opredeljena posebna vloga pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij, na podlagi katerega je potrebno sodišču pred odločanjem o pričetku prisilne poravnave predložiti tudi poročilo pooblaščenega ocenjevalca. V P&S Group imamo razvito metodologijo in postopke, na podlagi katerih lahko pripravimo poročilo pooblaščenega ocenjevalca v skladu z ZFPPIPP, ki vsebuje mnenje o sledečih zadevah:

  • ali je dolžnik insolventen
  • ali obstaja več kot 50% verjetnost, da bo izvedba finančnega prestrukturiranja privedla do kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti dolžnika
  • ali obstaja več kot 50% verjetnost, da bodo upnikom v primeru prisilne poravnave zagotovljeni ugodnejši pogoji poplačila terjatev kot v primeru uvedbe stečaja

Za potrebe priprave poročila presojamo verjetnost uresničitve predpostavk, na katerih temelji načrt finančnega prestrukturiranja, na osnovi podrobne finančne analize in analize podjetja – dolžnika, analize okolja oziroma panoge ter SWOT analize. Hkrati analiziramo poplačilo terjatev upnikov v prisilni poravnavi glede na poplačilu v stečaju.

Poleg izdelave zakonsko zahtevanega poročila pooblaščenega ocenjevalca svetujemo vodilnim podjetja – dolžnika pri pripravi načrta finančnega prestrukturiranja na osnovi naših obsežnih izkušenj s področja vrednotenja in prestrukturiranja podjetij. Pri teh postopkih, ki se vodijo v fazi prostovoljne ali pa prisilne poravnave, zasledujemo cilj, da bo zastavljeni načrt prestrukturiranja dejansko uresničljiv. Pri prostovoljnih poravnavah tudi lahko vodimo poganja z upniki.

Zaradi vse pogostejših prisilnih poravnav v času gospodarske krize so mnogi upniki v dilemah, kaj storiti s svojimi terjatvami. Takim naročnikom na osnovi ocene perspektivnosti podjetja svetujemo pri oblikovanju strategije in taktike v prisilnih poravnavah s ciljem minimiziranja morebitnih izgub.

p-s.si - prisilne poravnave

Sorodne novice

Reference

ach
ACH
Glavni, Poslovno svetovanje
btc-city
BTC
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
dzs
DZS
Poslovno svetovanje
nlb
NLB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje
riko
Riko
Poslovno svetovanje
skb
SKB
Glavni, IT Reference, Poslovno svetovanje